اسم با ژ

👦 اسم پسر با ژ 👧 اسم دختر با ژ 📑 فیلتر کردن اسم ها

شبنم صبحگاهی

شبنم، قطره باران

زندگی بخش

شهرنشینی، تمدن، زندگی شهروندان

ژینا، زنده، دارای حیات، زندگی بخش

میعادگاه عاشق و معشوق، زمان، میعاد، ملاقات

نوعی نیزه کوچک با سر دو شاخه و نوک تیز، نام پسر پیران

زندگی، نام کوهی در اورامان

نگهبان زندگی، بانی زندگی

منسوب به ژیان، دارای زندگی و حیات

شایسته، لایق

گل یاسمن یا یاسمین

بی باك و شجاع

یاسمن

زیبا و آرامش بخش

دانا و عاقل