اسم با و

👦 اسم پسر با و 👧 اسم دختر با و 📑 فیلتر کردن اسم ها

تک، تنها و یگانه، یکتا، بی‌نظیر

دوست، یار، سرپرست، از نام های پروردگار

ترکیب دو اسم ولی و الله (دوست و خدا)

زیبا، والا مقام و مورد توجه

مؤنث وحید، یگانه، یکتا، بی نظیر

پیدا، هویدا، ظاهر، آشکار، یابنده، جوینده

بسیار بخشنده، از نام های پروردگار

حاکم، پادشاه، سلطان

فرزانگی، دانایی، خردمندی

یگانه، آن که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است، از نام‌های خداوند

فرزند، نام دو تن از خلفای اموی

ترکیب دو اسم وحید و رضا (یکتا و خشنود)

نیکان، نام يكی از سرداران ديلمی، علت و سبب

نیکو روی، زیبا، دارای قدر و منزلت و محبوبيت نزد مردم

آن‌كه در نزد خداوند دارای قدر و منزلت و محبوبيت است

به جا آوردن عهد و پیمان، پایداری در دوستی و صمیمیت

بسیار مهربان، بسیار دوستدار، از نام های پروردگار

بخشش، عطا، نامی از نام‌های خدای تعالی

زهره، ناهید، رب النوع عشق در نزد یونانی‌ها

زیبارویان، خوبرویان، نشان، مدال

نخستین شماره، یکتا، جزیی از کل، بی همتا

با وفا، آن كه يا آنچه به تعهد، دوستی و عشق پای بند باشد

امید، آرزو، بشارت دهنده پیروزی

دارنده‌ی مقام و مرتبه‌ی مهم، عزيز، گرامی، محترم، اصيل

طالب رستگاری