اسم با ه

👦 اسم پسر با ه 👧 اسم دختر با ه 📑 فیلتر کردن اسم ها

راهنما، رهبر، هدایت کننده، از نام‌های پروردگار، لقب امام دهم شيعيان

فضیلت و برتری داشتن، نام همسر حضرت ابراهيم خليل (ع) و مادر حضرت اسماعيل (ع)

شادمان، خوشبخت

وجود، زندگی، جهان، دارایی

نان فروش دورگرد، خرد کننده، نام یکی از اصحاب پیامبر اسلام (ص)

كسی كه خانه‌های خوب فراهم می‌کند، آگاه، خردمند، از شخصیت‌های شاهنامه

دختر خورشید

ارمغان، پیشکش، موهبت خداوند

نام پرنده‌ای افسانه‌ای که او را به عنوان مرغ سعادت می‌شناسند، فرخنده

هدایت کردن، هدایت، راهنمایی، راه درست و مسیر درست

روشنایی، نور

دارنده‌ی روح خوب و نیک‌اندیش

پناه، امید، نفس، فریاد

راهنمایی کردن به مسیر درست، ارشاد

دارای تأثیر خوب، خجسته، مبارک، فرخنده، يكی از هفت دستگاه موسيقی ايرانی

شگفت انگیز، عالی، فوق العاده، فتنه، آشوب

آشکار، نمایان، هویدا

راهنمایی شده از سوی خدا، ارشاد شده ی خداوند.

مسرور، شاد

روشنایی و نور

خوش‌رو، خنده‌رو

اراده، انگیزه، بلند نظری، جوانمردی، آرزو

امید، آرزو

شکوه و بزرگی خداوند

اهورامزدا، نام دیگر سیاره مشتری، نام روز اول از هرماه خورشیدی

حلقه نورانی و رنگی اطراف ماه یا خورشید، خرمن ماه

مونس، هم صحبت، یار

آرام، موقر، شکیبا

هومن، دارنده‌ی روح خوب و نیک اندیش، از شخصیت‌های شاهنامه

نظير، مانند، همسر، همدم، رفيق

باهوش، عاقل، آگاه، زیرک، هوشمند، زرنگ، خردمند

پیک، نگهبان، نام برادر بزرگ حضرت موسی (ع)

منسوب به آتش، آتشی و سرخ گون، (به مجاز) زیبارو

ترکیب دو اسم هدیه و زهرا (ارمغان و درخشنده‌روی)

خوب، پسندیده، زیبا، چابک، هوشیار، نيك نژاد، نام پسر گودرز سردار ایرانی

باهوش، زرنگ، هوشیار، خردمند

هانی، مسرور و شاد

ترکیب دو اسم همت و الله (اراده و خدا)

راهنما، رهبر، هدایت کننده

گرامی، شایسته، گران بها، محترم، بزرگوار

تهی دست، مسکین، مستمند

پرنده‌ای شکاری کوچک‌تر از باز

شادمانی و خوشبختی

نيك اندام، (به مجاز) تندرست و خوش قد و بالا

فشار، هجوم، اشک

زن كمر باريك

دارای نیای خوب، نیکوتبار، نیک نژاد

آموزگار، معلم، شاگرد، آموزنده، پیشوای دینی در دین زرتشتی

نام یکی از شخصیت های زن در داستان «خسرو و شیرین» نظامی

پیرو نیکی، مطیع خوبی

جوان‌مرد خوب و نيك، مرد نیک‌نام

دارای عشق و محبت، دوستی

داراي خوبي و نيكي

خوشنام، نیک نام

پارسا و پرهیزگار

فراخ، وسیع

خان، امپراطور

نام یکی از پادشاهان یونانی

تابستان