اسم با غ

👦 اسم پسر با غ 👧 اسم دختر با غ 📑 فیلتر کردن اسم ها

ترکیب دو اسم غلام و رضا (فرمان‌بردار و خشنود)

ترکیب دو اسم غلام و حسین (فرمان بردار و زیبا)

نوعی شعر، شعر عاشقانه، عشق ورزی، هر نوع سخن آهنگين كه به آواز يا با سازها خوانده می‌شود

ترکیب دو اسم غلام و حسن (ارادتمند و نیکو)

بنده حضرت ابوالفضل عباس (ع )

نام نوعی آهو، (به مجاز) آفتاب، چشمه‌ی آفتاب، زیبارو

آمرزنده و بخشاینده، از نامهای خداوند

نوعی آهوی ظریف اندام و بسیار تندرو با چشمان درشت سیاه، معشوقه ی زیبا

بخشاینده و آمرزنده گناهان، از نامهای خداوند

گل ناشکفته، نوگل

ترکیب دو اسم غلام و محمد (ارادتمند و ستوده)

آبگیر، تالاب

ثروتمند، بی نیاز

غنيمت گرفته و بهره‌مند

غلبه کننده بر دیگری در جنگ، فاتح، پیروز، مسلط، چیره

گیسوی بافته شده

فریادرس، از نامهای خداوند

پناه دین