اسم با ظ

👦 اسم پسر با ظ 👧 اسم دختر با ظ 📑 فیلتر کردن اسم ها

مؤنث ظریف، دارای اجزا یا ساختار نازک و باریک همراه با ظرافت و تناسب

آشکار، نمایان، از نام های پروردگار

نصرت، پیروز شدن، غلبه

دارای اجزا یا ساختار نازک و باریک همراه با ظرافت و تناسب، نکته سنج و نکته دان

پشتیبان، یاور