اسم با ض

👦 اسم پسر با ض 👧 اسم دختر با ض 📑 فیلتر کردن اسم ها

زمانی پس از برآمدن آفتاب، چاشتگاه، آفتاب، خورشید

شیر درنده، (به مجاز) پهلوان، دلاور

روشنایی دین، فروغ دین

روشنایی، فروغ

شیر بیشه زار، شیر قوی، کنایه از فرد شجاع و دلیر

روشنائی و نورِ حق