اسم با ز

👦 اسم پسر با ز 👧 اسم دختر با ز 📑 فیلتر کردن اسم ها

روشن‌تر، درخشان‌تر، سپید، نیکو، درخشنده روی، لقب حضرت فاطمه (س)

زینت پدر، نام درختی خوشبو و زیبا، نام خواهر امام حسین (ع)

نام دومین سیاره منظومه شمسی که نام دیگر آن ناهید است

دلنشین، زیبنده، شایسته، نیکو، قشنگ

محل لغزيدن پا (به لحاظ داشتن زيبايي زياد)

پیرایه، زیور، آرایش

گل همیشه بهار

زینت، آرایش، پیرایه

منسوب به زر، طلایی، پارچه یا لباسی که در آن نخ‌های طلایی به کار رفته‌

پاک، پارسا، زکی

زینت بخش عبادت کنندگان، لقب امام چهارم شیعیان

از جنس زر، به رنگ زر، طلایی، زیبا و آراسته

زربافت، نثار كننده زر و سكه‌ ی طلا

باتقوا، پرهیزگار، پارسا

نام پیامبری از بنی اسرائیل

مرد نیرومند و مقاوم

روزگار، وقت، هنگام

نام سنگی قیمتی به رنگ سبز

نام چشمه ای در نزدیکی کعبه

سزاوار، آراسته، زیبا، شایسته

درختی که میوه و برگ آن مصرف دارویی دارد، از واژه‌های قرآنی

زرین، از جنس زر، به رنگ زر، طلایی، زیبا و آراسته

روزگار، دوره، عهد، مدت زندگی، عمر

منسوب به زلف، (مجاز) زيبايی زلف معشوق

زن زاهد

درخت پر شکوفه، از شخصیتهای شاهنامه

نام گياهی است

باد جنوب، باد سرد

رشد، فزونی

دختری از جنس زر، زیبا

نام رشته کوهی که از مغرب ایران تا شرق ترکیه و شمال عراق ادامه دارد