اسم با ذ

👦 اسم پسر با ذ 👧 اسم دختر با ذ 📑 فیلتر کردن اسم ها

قربانی شده برای خدا، لقب فرزندان حضرت ابراهیم (ع)

شمشیر، در اصل نام شمشیر حضرت علی (ع)

زیرک، باهوش

یاد کننده، ستایش کننده حق، روضه خوان، شریف

ياد خدا، ذكر خدا

ذبح شده، قربانی

دختر سفيد روی

یاد کننده، ذاکر

فرزند، نسل