اسم با ث

👦 اسم پسر با ث 👧 اسم دختر با ث 📑 فیلتر کردن اسم ها

چهل‌چراغ، پروین (یکی از صورت های فلکی)

ستایش، دعا، شكر، سپاس

گران‌بها، قیمتی، گران

میوه، بار، نتیجه و حاصل

گرانبها، ارزشمند، قیمتی، نفیس

منسوب به ثمین، گران‌بها

ستایش خدا

میوه، (به مجاز) نتيجه و حاصل

مثمر، ميوه دهنده، ميوه دار

هشتم، هشتمين، ثامن‌الائمه امام رضا(ع)

بها، ارزش، قیمت

بازگشتن پس از رفته بودن

سرمه كشيده