اسم قرآنی

👦 اسم پسر قرآنی 👧 اسم دختر قرآنی 📑 فیلتر کردن اسم ها

ستوده، بسیار تحسین شده، نام پیامبر اسلام(ص)، نام سوره چهل و هفتم قرآن مجید

بلندقدر، شریف، بزرگوار، برتر، توانا، سخت و قوی، از نام‌های پروردگار، نام امام اول شیعیان

نام گلی خوشبو، زن پارسا، نام مادر حضرت عیسی (ع)

نیکو، خوب روی، خوبی، نیکویی، جمیل، نام امام دوم شیعیان

بسیار ستوده‌تر، پسندیده‌تر، نام پیامبر اسلام (ص)

مبارک، سعادتمند، نیک بخت، خوشبخت، فرخنده، همایون

تحسین شده، نیکو کردار، از نام‌های پروردگار

پدر مهربان، نام یکی از پیامبران الهی، نام چهاردهمین سوره قرآن مجید

پسندیده، خشنود

ستوده، از نام‌ها و صفات پروردگار

بسیار راست گو، لقب حضرت فاطمه (س) و حضرت مريم مادر حضرت عيسي (ع)

بزرگوار، بلند مرتبه، از صفات قرآن مجید و نام‌های خداوند

بزرگ‌تر، لقب حضرت زينب (س)

زن پاك از پليدی و عيوب، لقب حضرت فاطمه (س)

ستوده، فرخنده، از صفات پروردگار

بزرگ‌تر، بزرگوارتر، از صفات خدوند

بزرگ‌تر ، اسم فرزند بزرگ امام حسین (ع)

راهنما، رهبر، هدایت کننده، از نام‌های پروردگار، لقب امام دهم شيعيان

گرامی‌تر، آزاد‌تر، جوانمرد‌تر، بزرگ‌تر، از نام‌هاي خداوند

شنونده و اطاعت کننده امر خدا، پیامبر بنی اسرائیل، پسر ابراهيم نبی (ع) و هاجر

خواهد افزود، سوره‌ دوازدهم قرآن كريم، نام پیامبر بنی اسرائیل

ياري كننده، از نام‌های پروردگار

تک، تنها و یگانه، یکتا، بی‌نظیر

ایمن، در امان، نام مادر پیامبر اسلام (ص)

پاک، نیکو، خوش‌بو

امانت‌دار، معتمد، درستکار، از القاب پیامبر اسلام (ص) و ‌لقب جبرئیل

بخشش، نیکویی

ستوده، فرخنده، نام مادر امام موسي كاظم (ع)

پيغمبر، فرستاده، رسول الله پيامبر اسلام حضرت محمد (ص)

روشن، آشکار کننده، (مونث مبین) از نام‌های پروردگار

مظهر پرستش، ماه نو، آفتاب، مونث «اله» به معنی رب النوع

از آب گرفته شده، نام پیغمبر بنی اسرائیل، نام هفتمين امام شيعيان

زن رستگار، پیروز

بسیار مهربان، بخشاینده، از صفات و نام‌های پروردگار

بخشنده، سخاوتمند، جوان‌مرد، از نام‌ها و صفات خداوند، از صفات قرآن

راست گو، راست و درست، آشکار، لقب امام جعفر صادق (ع) ششمین امام شیعیان

خیر فراوان، نیکوکار و بخشنده، نام چشمه‌ای در بهشت، نام سوره صد و هشتم قرآن مجید، لقب حضرت فاطمه (س)

سعادتمند، نیک بخت، فرخنده، همایون

نام پنجمین سوره از قرآن مجید، خوردنی، سفره‌اي كه بر آن غذا مي‌گذارند

صبور، بردبار، شکیبا

نام سی و ششمین سوره قرآن مجید، از اسامی حضرت رسول (ص)

زن زیبا، نیکو، نیکو سیرت، پسندیده

نجات دهنده، فرزند حضرت مريم ملقب به مسيح و از پيغمبران الهی، پرتو آفتاب

ترکیب دو اسم ید و الله (دست و خدا)

باور، گرایش، اعتقاد

بردبار، فرو برنده خشم، لقب امام موسي ابن جعفر(ع) هفتمين امام شيعيان

پیرو دین اسلام، مسلمان

کبوتر، دهمین سورۀ قرآن کریم، نام يكي از پیامبران بني اسرائيل

نام سوره‌ی بیستم قرآن کریم، نام پیامبر اسلام (ص)

خير، شادي، سعادت، بهشت، نيكو، پاکیزه، نام درختی در بهشت

بزرگواری، عظمت، شکوه، از صفات خداوند كه به مقام كبريايي او اشاره دارد

چهره، صورت، نشان، ظاهر شخص

دوست، دوست يك دل، لقب حضرت ابراهيم(ع) در قرآن كريم

نام یکی از پیامبران الهی، پسر حضرت اسحاق و پدر حضرت یوسف (ع)

داراي متانت، با وقار، محکم، استوار، از نام‌ها و صفات خداوند

پیرایه، زیور، آرایش

گرامی، ارجمند، محترم، از صفات پروردگار

مظهر اندیشه، هنر و دانش، عطا کن ما را

انگبین، (به مجاز) بسيار شيرين و خوش مزه، بسيار دوست داشتنی

بازگشت به سوی خدا، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل

دوست، یار، سرپرست، از نام های پروردگار

پاک، منزه، از نام‌های پروردگار

پر از سلامتی، از پیامبران بنی اسرائیل و فرزند حضرت داوود

شايسته و درست‌كار، دارای اعتقاد و عمل درست دینی، نام پیامبر قوم ثمود

روشن، آشکار کننده، از نام‌های پروردگار

بی نیاز، غنی، آن که دیگران به او نیازمندند، پاینده، مهتر، از نام های پروردگار

پرهيزگار، باتقوا، لقب نهمين امام شيعيان

دلیل، فتوا، پیشوا

ترکیب دو اسم نصر و الله (یاری و خدا)

رفیع، شریف، سرافراز

در شب سير كردن، معراج پيامبر اسلام (ص)، نام هفدهمین سوره قرآن مجید

ماه، (مجاز) زن زیبا، نام پنجاه و چهارمین سوره قرآن مجید

ترکیب دو اسم فتح و الله (پیروزی و خدا)

خشنودی، بهشت، نگهبان بهشت

مهربان، بسیار بخشنده، نام یکی از سوره‌های قرآن مجید، از نام‌های پروردگار

جمع اسم

زیبایی، مايه‌ی زيبايی و زينت بخش، جلوه‌های الطاف خداوندی

نقره، سیم، نام خادم حضرت فاطمه(س)

نیکو، شایسته، خوب روی، زن زیبا، عاقبت نیکو

کسی كه سجده مي‌كند، سجده كننده

ارمغان، پیشکش، موهبت خداوند

نام پیامبری از یهود و بنی اسرائیل، یکی از چهار نبی جاویدان

شکیبا، لقب حضرت ایوب (ع)، از نام‌های پروردگار

پاک و مقدس، منزه

یگانه، یکتا، یکی از نام‌های خداوند

آخرين حد چيزی، نهايت، بی‌عيب و نقص بودن، خردمندی و دانايی

ستايش خدا

ترکیبی از دو اسم احمد و علی (ستوده‌تر و بلندقدر)

روشنایی بخش، روشن

روشنی خدا

توانا، مالک، مسلط، از نام های پروردگار

خیرالهی، نیکویی خدا

جاودان، پاینده، همیشگی

پاک، پارسا، زکی

شجاع، دلیر، خوش قد و قامت، از نام‌ها و صفات خداوند

بخشش خدا ، لطف و توجه خداوند

(به مجاز) آن كه بتوان بر او تكيه كرد، تکیه‌گاه، ستون

نام پدر حضرت موسي(ع) به روایت تورات، نام پدر حضرت مريم به روایت قرآن، آل عمران نام سوره ای در قرآن کریم

فرمان خداوند، از واژه های قرآنی

بهشت، نام چند جا و مکان

آنچه خداوند خواهد، هنگام تعجب و تحسین برای دفع چشم بد گفته می شود، چشمِ بد دور

روشنايی، فروغ، بلندی، نام گیاهی دارویی از خانواده گل ارغوان

بزرگ، کلان، بسیار، فراوان، با اهمیت، مهم، از صفات و نام های خداوند

گردن نهادن، تسلیم شدن، فرمان بردن

شادمانی، سرور

زاده، پدید آمده، فرزند، تولد، میلاد

حمد و ستایش خداوند

از صفات خداوند، نام يكی از صورت‌های فلكی، دارای سلطه و قدرت

رسول خدا، از القاب پیغمبر اکرم (ص) .

بخشش، دارایی، آسایش

هدایت کردن، هدایت، راهنمایی، راه درست و مسیر درست

درس خوانده، پیامبری که نام او دو بار در قرآن آمده

مهربانی، بخشودن، بخشش مخصوص خدا

بندگان خداوند

پیغمبر، رسول، (به مجاز) حضرت محمد (ص)

نیک، نیکو

آمرزنده و بخشاینده، از نامهای خداوند

آن که دارنده و صاحب اختیار چیزی یا کسی باشد

نورانی، درخشان، (به مجاز) زیبا

زمانی پس از برآمدن آفتاب، چاشتگاه، آفتاب، خورشید

مژده دهنده در مقابل نذیر، مژده آور، مژده رسان، بشارت دهنده

نام چهارمین سوره‌ی قرآن کریم، زنان

سالم، بی عیب، آرام و مطیع

خندان، نام پسر حضرت ابراهيم (ع) و ساره (سارا) از جمله پيامبران بني اسرائيل

بخشیدن چیزی به کسی، بخشش، انعام

آن که مراقبت یا حفاظت از کسی جایی یا چیزی را بر عهده دارد، نگهبان

آسان، فراخی، به سهولت، گشایش، راحتی

سهم کسی از چیزی، بهره، سرنوشت، تقدیر

توانا، قادر، از نامهای خداوند

یاری دهنده، یاور، از نام‌ها و صفات خداوند

دختر پاک و طاهر، پاک کننده

خواستار، خواهان، سالک

ترکیب دو اسم موسی و رضا (از آب گرفته شده و خشنود)

بخشاینده و آمرزنده گناهان، از نامهای خداوند

نعمت، نرم و لطیف، از نامهای بهشت

جمع عابد، پرستنده ، پرستش کننده خدا

نام سوره ای در قرآن کریم

بنده خالص خداوند، بسیار راستگو و درستکار

ترکیب دو اسم رضا و علی (خشنود و بلندقدر)

(به مجاز) قبله، عبادت‌گاه، پیشگاه مجلس

بسیار بخشنده، از نام های پروردگار

لقب حضرت عیسی (ع)

نام یکی از پیامبران، توشه دان

نام پیامبری از بنی اسرائیل

سی و چهارمین سوره قرآن، (مجاز) انسان

بشارت، خبر خوب

بنده‌ی خدا، نام یکی از فرشتگان مقرب الهی

نام یکی از پیامبران

جانشین، فرزند صالح، شایسته

پاک، پاکیزه، نیکو

دارای مجد و بزرگی، بزرگوار، بخشنده

نشانه، معجزه، دلیل