اسم گیلکی

👦 اسم پسر گیلکی 👧 اسم دختر گیلکی 📑 فیلتر کردن اسم ها

ماه، نور ماه، (به مجاز) زیبا، نهر آب

باد خنک، نسیم

پرورش یافته مردم گیل (گیلان)

سفید و زیبا مانند برف

منسوب به گیل، نام طایفه ای در گیلان

نام روستایی در نزدیکی رشت

پسر باهوش