اسم پهلوی

👦 اسم پسر پهلوی 👧 اسم دختر پهلوی 📑 فیلتر کردن اسم ها

نيك انديش، راست گفتار، راست کردار، ماه يازدهم از سال شمسي، (در جغرافیا) توده عظیمی از برف و یخ، (در شاهنامه) پسر اسفنديار

فاتح و پیروز، نام خسرو دوم شاهنشاه ساساني، مشهور به خسرو پرويز

آتش، نام نهمین ماه از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش نزد ايرانيان باستان، نام روز نهم از هر ماه شمسی در ايران قديم

پادشاه، نیک‌نام، نام چند تن از پادشاهان ایران

دارنده‌ی آب روشنی بخش

آرزوها، امیدها، منی

شجاع، جنگجو، پسر گیو

سرخ، گلگون، نام یکی از دختران خسرو پرویز شاه ساسانی ، پوران دخت

پارسا، پاک، فروتن، الهه نعمت، آرامش یافته

نام پسر فریدون پادشاه پیشدادی

فرزانگی، دانایی، خردمندی

نعمت ها، نیکویی ها

به هراس اندازنده، ترسناک، از شخصیت‌های شاهنامه، نام پادشاه تورانی

جهان هستی، دنیا، روزگار، بانوی نجیب و بلندمرتبه

آن که دارای صفت‌های خوب اخلاقی است، آنچه آرایش شده و زینت و زیور داده شده است، منظم

باهوش، عاقل، آگاه، زیرک، هوشمند، زرنگ، خردمند

نام نوعی دانه‌ی خوراكی غنی از نشاسته، (به مجاز) برکت

خوب، پسندیده، زیبا، چابک، هوشیار، نيك نژاد، نام پسر گودرز سردار ایرانی

رشته‌ای كه از تارهای پيله برای دوختن و بافتن سازند، حرير، نوعی ساز زهی

جوانمرد، آدمی، انسان، منسوب به داریوش اوّل

افق طلايي، آهو، شتاب، كوشا

ترکیب دو اسم محمد و آیین (ستوده و رسم)

خوشنودی و رضایت مندی جاودان

امید، آرزو، بشارت دهنده پیروزی

آتش، نام آتشکده ی بزرگ ایران

انجمن، مجمع، مرد مبارز

تابستان