اسم هندی

👦 اسم پسر هندی 👧 اسم دختر هندی 📑 فیلتر کردن اسم ها

زیبا، خوشبخت، بابرکت

مانند آب، (مجاز) زیبا و با طراوت

گشنیز، نوعی سبزی خوردنی از تیره چتریان

آب