اسم عبری

👦 اسم پسر عبری 👧 اسم دختر عبری 📑 فیلتر کردن اسم ها

نام گلی خوشبو، زن پارسا، نام مادر حضرت عیسی (ع)

پدر مهربان، نام یکی از پیامبران الهی، نام چهاردهمین سوره قرآن مجید

خالص، نام همسر حضرت ابراهيم (ع) و مادر اسحاق (ع)

شنونده و اطاعت کننده امر خدا، پیامبر بنی اسرائیل، پسر ابراهيم نبی (ع) و هاجر

خواهد افزود، سوره‌ دوازدهم قرآن كريم، نام پیامبر بنی اسرائیل

فضیلت و برتری داشتن، نام همسر حضرت ابراهيم خليل (ع) و مادر حضرت اسماعيل (ع)

از آب گرفته شده، نام پیغمبر بنی اسرائیل، نام هفتمين امام شيعيان

نجات دهنده، فرزند حضرت مريم ملقب به مسيح و از پيغمبران الهی، پرتو آفتاب

قضاوت خدا، خدا حاکم من است، نام يكي از چهار پيغمبر بزرگ بني‌اسرائيل

کبوتر، دهمین سورۀ قرآن کریم، نام يكي از پیامبران بني اسرائيل

خير، شادي، سعادت، بهشت، نيكو، پاکیزه، نام درختی در بهشت

پسر دست راست من، آخرين پسر حضرت يعقوب (ع) و برادر تني حضرت يوسف (ع)

نام یکی از پیامبران الهی، پسر حضرت اسحاق و پدر حضرت یوسف (ع)

خداوند خدای من است، الیاس، نام یکی از پیامبران بنی‌اسرائیل و نام امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب (ع)

بازگشت به سوی خدا، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل

پر از سلامتی، از پیامبران بنی اسرائیل و فرزند حضرت داوود

زنده کننده، زندگی بخش، تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بنی‌اسرائیل

ترکیب دو اسم محمد و ابراهیم (ستوده و پدر مهربان)

نام ملکه سرزمین سبا که در قدرت و زیبایی مشهور بود و سرانجام با سلیمان پیامبر ازدواج کرد

نام پیامبری از یهود و بنی اسرائیل، یکی از چهار نبی جاویدان

سارا، نام همسر حضرت ابراهيم (ع) و مادر اسحاق (ع)

گنجشک ماده، صیپورا

نام پدر حضرت موسي(ع) به روایت تورات، نام پدر حضرت مريم به روایت قرآن، آل عمران نام سوره ای در قرآن کریم

نام یکی از فرشتگان مقرب خداوند که روزی زمینیان را می‌رساند

به معنی یاوری کننده مرد، نام شاه مقدونی که ایران را تسخیر کرد.

داوری، دين، نام خواهر حضرت یوسف (ع)

پناه، امید، نفس، فریاد

نام همسر حضرت یعقوب (ع)، خجسته و زیبارو

نام زیبارو‌ترین و خوش‌بیان‌ترین فرشته الهی، پاک، مسافر، نام همسر حضرت یعقوب و مادر حضرت یوسف (ع)

نام دختر پادشاه ماد

خندان، نام پسر حضرت ابراهيم (ع) و ساره (سارا) از جمله پيامبران بني اسرائيل

ترکیب دو اسم محمد و یوسف (ستوده و خواهد افزود)

لقب حضرت عیسی (ع)

نام یکی از پیامبران، توشه دان

محبوب، نام یکی از پیامبران

درخشیدن مانند آتش

نام پیامبری از بنی اسرائیل

سی و چهارمین سوره قرآن، (مجاز) انسان

بزرگ داشته شده، نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل

بنده‌ی خدا، نام یکی از فرشتگان مقرب الهی

ترکیب دو اسم محمد و عیسی (ستوده و نجات‌ دهنده)

این‌ها، زیبایی، خوش اندامی، ظرافت

پیک، نگهبان، نام برادر بزرگ حضرت موسی (ع)

خجسته، نام همسر حضرت یعقوب (ع)

فاتح، پیروز، از القاب حضرت علی (ع)

زوجه‌ی زبدی و مادر يعقوب كبير و يوحنای انجيلی

ترکیب دو اسم محمد و موسی ( ستوده و از آب گرفته شده )

نام دیگر حضرتِ یونس (ع)

ترکیب دو اسم محمد و یونس (ستوده و نام یکی از پیامبران)

فکر و اندیشه

حليم و بردبار

ترکیب دو اسم محمد و عمران (ستوده و نام سوره ای در قرآن کریم)

ترکیب دو اسم محمد و ایوب (ستوده و بازگشت به سوی خدا)

ترکیب دو اسم محمد و دانیال (ستوده و قضاوت خدا)

ساره، سارا، ماه زرد، ماه شب چهارده

ترکیب دو اسم نازنین و مریم (بسیار دوست داشتنی و زن پارسا)

ماه اسفند، نان، نام مادر حضرت ابراهیم (ع)

ترکیب دو اسم یوسف و رضا (خواهد افزود و خشنود)

برآور، بپذیر، اجابت کن، از نام‌های خداوند

درخت خرما، نام همسر یهودا (چهارمین پسر حضرت یعقوب (ع))

ترکیب دو اسم محمد و مسیح (ستوده و لقب حضرت عیسی(ع))

خداوند مجد و بزرگ

نام پدر حضرت ابراهيم (ع)

ترکیب دو اسم محمد و ارمیا (ستوده و بزرگ داشته شده)

ترکیب دو اسم محمد و یحیی (ستوده و تعمید دهنده)

نام پدر الياس پيغمبر (ع)

ترکیب دو اسم محمد و اسحاق (ستوده و خندان)

ترکیب دو اسم محمد و الیاس (ستوده و نام یکی از پیامبران الهی)

ترکیب دو اسم امیر و یوسف (پادشاه و خواهد افزود)

انجمن، مجمع، مرد مبارز

پیرو نیکی، مطیع خوبی

مشهور، نام وزیر اخشویروش و نام وزیر فرعون

ترکیب دو اسم امیر و اسماعیل (فرمانروا و شنونده امر خدا)

ترکیب دو اسم امیر و ابراهیم (فرمانروا و پدر مهربان)

ترکیب دو اسم محمد و میکائیل (ستوده و نام فرشته روزی رسان به زمینیان)

تركيب دو اسم محمد و زكريا ( ستوده و پيامبر بني اسرائيل)

از پیامبران الهی، نام سومین پسر آدم و حوا

ترکیب دو اسم محمد و مسیحا (ستوده و لقب حضرت عیسی)

ترکیب دو اسم محمد و ادریس (ستوده و درس خوانده)

نام دختر نوح نبی (ع)

كوهي است در شمال شرقي دشت فاران

ترکیب دو اسم فاطمه و سارا (رانده شده از آتش و خالص)

چوبی سیاهرنگ و سخت و سنگین

ترکیب دو اسم فخر و جهان (نازیدن و عالم)

بچه آهو

ترکیب دو اسم علی و ابراهیم (شریف و پدر مهربان)

بااحتیاط، هوشیار

یهوه به زیر می اندازد

ترکیب دو اسم محمد و داوود (ستوده و محبوب)

ترکیب دو اسم امیر و یحیی (فرمانروا و تعمید دهنده)

نجات می دهد

دختر كيوان

ترکیب دو اسم امیر و سلیمان (پادشاه و پر از سلامتی)

شعله خداوند، نام مردی یهودی در زمان داوود (ع) که از فرماندهان سپاه بود

ایلیا

شیر خداوند

الیاس، مجازا زیباروی و بلند مرتبه