اسم سانسکریت

👦 اسم پسر سانسکریت 👧 اسم دختر سانسکریت 📑 فیلتر کردن اسم ها

زن گندم‌گون، نسیم ملایم خنک در روز داغ تابستان، الهه عشق

پیچک، نام نوعی گل، نام یکی از جشن‌های ایرانیان قدیم

آبی دریا ، به رنگ نیل، نیلی

هل، قاقله‌ی صغار، شکوفه

آخرین مرحله سلوک در نزد بودا، انسان کامل

به رنگ نیلی، منسوب به نیلی