اسم سانسکریت

👦 اسم پسر سانسکریت 👧 اسم دختر سانسکریت 📑 فیلتر کردن اسم ها

زن گندم‌گون، نسیم ملایم خنک در روز داغ تابستان، الهه عشق

پیچک، نام نوعی گل، نام یکی از جشن‌های ایرانیان قدیم

آبی دریا ، به رنگ نیل، نیلی

هل، قاقله‌ی صغار، شکوفه

آخرین مرحله سلوک در نزد بودا، انسان کامل

به رنگ نیلی، منسوب به نیلی

(به مجاز) عروس زیبا، دختری كه عروس شده

صورت ديگر اسم نيلی، رنگ آبی سیر، لاجوردی

ماه نیلی(آبی رنگ)، ماه نیلگون

نفس کامل و انسان نیکوکار، صاحب گفتار و کردار نیک، از شخصیت‌های شاهنامه

نام رایج پادشاهان هندوستان

خجسته فرخنده

شبيه به نيل

سوری، ثریا

نام یک گیاه

منسوب به رام، مأنوس، موافق

لاجوردی، آبی

منسوب به نیلوفر، پیچک، نام نوعی گل، نام یکی از جشن های ایرانیان قدیم

منسوب به نيل، رنگ آبی سير، لاجوردی

سپیده دم